Όροι Χρήσης

Το Theologos.jewelry είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προιόντων (κοσμήματα, ρολόγια , επιχειρηματικά δώρα & αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ με έδρα στον Πειραιά, οδός Βασιλέως Γεωργίου Α!5, Τ.Κ.18531 με Α.Φ.Μ. 800338180 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του Theologos.jewelry μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την έισοδο του επισκέπτη /χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στο Theologos.jewelry. Το Theologos.jewelry δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του Theologos.jewelry μετά την ώς άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Το Theologos.jewelry διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το Theologos.jewelry των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτηση του από τα δικαιώματα του αυτά. Το Theologos.jewelry δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα. σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής  άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Theologos.jewelry.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του ανήκουν στην εταιρεία Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ ή είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του κατόχου. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αποστολή, μετάδοση ή αναμετάδοση οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφίας, γραφικού, λογοτύπου για εμπορικούς λόγους ή δημόσια χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ.

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό, μη-εμπορικό σκοπό. Συμφωνείτε στο να χρησιμοποιείτε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο για νόμιμη χρήση.

Όλα τα ονόματα, οι εικόνες και τα σήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ είναι κατοχυρωμένα ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας του κατόχου. Δεν επιτρέπεται από τρίτους η χρήση των ονομάτων των μοντέλων, συλλόγων, προιόντων, υπηρεσιών της επωνυμίας της εταιρείας που ανήκουν στην εταιρεία Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ.

2. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΜΕΛΩΝ -ΒΛΑΒΗ/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο επισκέπτης /χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του Theologos.jewelry παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή /και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες ή με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα ή παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του Theologos.jewelry ή ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προιόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το Theologos.jewelry ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με  τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Theologos.jewelry ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Theologos.jewelry μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο Theologos.jewelry είναι πλήρη, ορθά και ακριβή ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του Theologos.jewelry και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει απο την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Theologos.jewelry διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το Theologos.jewelry δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Theologos.jewelry δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου Επιστροφές Προιόντων).

Το Theologos.jewelry επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το Theologos.jewelry ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προιόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περι της μη διαθεσιμότητας τους.

Το Theologos.jewelry δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Theologos.jewelry στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (πχ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφέιλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ απώλεια δεδομένων κλπ). Το Theologos.jewelry χρησιμοποιείται ως έχει χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του. Το Theologos.jewelry καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και  τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ'όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το Theologos.jewelry δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών από άλλα δίκτυα επικοινωνιών από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Theologos.jewelry ταυτόχρονα ή απο άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το Theologos.jewelry δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας,ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ'αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το Theologos.jewelry διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Το Theologos.jewelry δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το Theologos.jewelry δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το Theologos.jewelry.

5. COOKIES

Το Theologos.jewelry μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Εναλλακτικά μεταβειτε στην ιστοσελίδα http ://google.com/ads/preferences.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το Theologos.jewelry περιέχει συνδέσμους (links) προς  άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του Theologos.jewelry με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Theologos.jewelry και συνεπώς το Theologos.jewelry δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το Theologos.jewelry δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από  τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.. Επομένως για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης /χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη ευθύνη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του theologos.jewelry. Το Theologos.jewelry σε καμία  περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα  οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

7. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο Theologos.jewelry συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Η εταιρεία Κοσμήματα Διεθνής Όμιλος ΦΘΑΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπροσαρμόζε τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο,  ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προιόντος που παρήγγειλε θα καταβάλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ /ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το Theologos.jewelry μέσω e-mail την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά  την ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας του, πριν την ολοκλήρωση αυτής και να επιλέξει άλλα προιόντα.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, σας προτείνουμε τον παρακάτω  τρόπο  πληρωμής για τις αγορές σας :

A.Αντικαταβολή (αποκλειστικά για παραγγελίες εντός Ελλάδας)

Η πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται μέσω της ταχυμεταφορικής Γενική Ταχυδρομική. Η εξόφληση της παραγγελίας σας γίνεται με μετρητά στον courier κατά την παράδοση των προιόντων αγοράς σας.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν.2472/97 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η χρήση του καταστήματος και κάθε σύμβαση  που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα σύμβασης που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεων της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου). Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α'5, 18531 Πειραιάς

Τηλ: +212 104 3774

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δ - Τ - Σ  10:00 - 15:00

Τρ - Π - Παρ.  10:00 - 14:00 και 17:30 - 21:00

 

 

 

 

Πού θα μας βρείτε

Premium Joomla Templates

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK